Κάποιες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά μπορούν να δουλευτούν καλύτερα στο πλαίσιο ομάδας. Οι ομάδες παιδιών που λειτουργούν στο χώρο μας είναι είτε ψυχοεκπαιδευτικές είτε θεραπευτικές. Κάθε είδος ομάδας εξυπηρετεί διαφορετικούς σκοπούς, όλες όμως επιδιώκουν να επηρεάσουν θετικά την ανάπτυξη των παιδιών.

Ψυχοθεραπευτικές Ομάδες

Στις θεραπευτικές ομάδες ο αριθμός των παιδιών που συμμετέχουν είναι μικρός (3-4 παιδιά) και συνήθως αφορά δυσκολίες που εστιάζονται στις διαπροσωπικές σχέσεις των παιδιών και τον τρόπο που αλληλεπιδρούν με άλλα παιδιά ή ενήλικες. Κύριο εργαλείο αποτελεί το παιχνίδι και η δημιουργική έκφραση, όπως και στις ατομικές παρεμβάσεις, αλλά χρησιμοποιούνται και δραστηριότητες οργανωμένες από τη θεραπεύτρια όπως η χρήση μιας ιστορίας, ομαδικά παιχνίδια, παιχνίδια ρόλων κα. Οι ομάδες συνήθως διαρκούν 30-32 εβδομάδες και τα παιδιά που συμμετέχουν παραμένουν σταθερά.

Ψυχοεκπαιδευτικές Ομάδες

Οι ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες με παιδιά έχουν διττό στόχο. Από τη μια, επιδιώκουν την αλλαγή συμπεριφορών και αντιδράσεων, βοηθούν δηλαδή τα παιδιά να αποκτήσουν νέους τρόπους σκέψης και αντιμετώπισης των καθημερινών καταστάσεων. Από την άλλη, δρουν στον τομέα της πρόληψης, βοηθούν δηλαδή τα παιδιά να αποκτήσουν συναισθηματικές και κοινωνικές δεξιότητες για να αντεπεξέρχονται σε μελλοντικές προκλήσεις. Στις ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες δίνεται έμφαση στην εκμάθηση δεξιοτήτων και όχι στη βίωση συναισθημάτων και έχουν συγκεκριμένη δομή και οργανωμένες δραστηριότητες. Στο χώρο μας λειτουργούν ομάδες καλλιέργειας κοινωνικών δεξιοτήτων, καλλιέργειας συναισθηματικής νοημοσύνης, διαχείρισης συναισθημάτων, θετικών συναισθημάτων.Ο αριθμός των παιδιών που συμμετέχουν και η διάρκεια καθορίζεται από το περιεχόμενο.

ereisma-photo (6)

Η θεραπευτική μας προσέγγιση με τα Παιδιά και τους Εφήβους

Στο Έρεισμα η θεραπευτική προσέγγιση που ακολουθούμε ως προς τη θεραπευτική υποστήριξη των παιδιών είναι εκλεκτική και αντλεί από την προσωποκεντρική προσέγγιση, την ψυχοδυναμική προσέγγιση, τη συστημική προσέγγιση και την αναπτυξιακή ψυχολογία. Παραδοσιακά, οι θεραπευτές εκπαιδεύονταν σε μια μόνο θεραπευτική προσέγγιση, όμως τα τελευταία χρόνια ένας συνδιασμός παραμέτρων οδήγησαν σε εκπαιδεύσεις οι οποίες αντλούν από περισσότερες από μία θεραπευτικές προσεγγίσεις, απαντώντας σε μια ανάγκη που οι θεραπευτές, μέσα από τη επαφή με τους πελάτες τους, καλούνταν να ανταποκριθούν.

Στο Έρεισμα το παιχνίδι σαν εργαλείο και τρόπος έκφρασης του παιδιού βρίσκεται στο επίκεντρο, σε συνδυασμό με την δημιουργία μιας θερμής και ασφαλούς σχέσης με το θεραπευτ